Søk

Faglige råd og veiledninger

På denne siden finner du faglige råd, veiledere og oppslagsverk utgitt av helsemyndighetene. Informasjonen er delt opp etter faglige områder.

Mer informasjon og flere publikasjoner finner du også på helsemyndighetenes egne nettsider. Se helsemyndigheter for mer informasjon.

PRAKSISDRIFT
Helsepersonells taushetsplikt - en veileder (pdf)
God klinisk praksis i tannhelsetjenesten - en veileder
(pdf)
Bivirkninger fra odontologiske biomaterialer - nasjonale faglige retningslinjer (pdf)
Regelverk om amalgamholdig avløpsvann
Strålevern i tannlegepraksis
Dental Trauma Guide

SMITTEVERN
Nasjonal veileder for håndhygiene 2017 (pdf)
Forskrift om smittefarlig avfall
MRSA veilederen 2009 (pdf)
Om MRSA og tannlegebesøk - pasientinformasjon (pdf)
Tannbehandling og MRSA - informasjon til tannhelsepersonell (pdf)
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
Blodgivning, tannbehandling og preiodontitt

MEDISINERING
Felleskatalogen
Norsk legemiddelhåndbok
Antibiotikabruk ved akutte odontogene infeksjoner
Antibiotikabruk ved marginal periodontitt
Antibiotikabruk ved endokardittprofylakse

Retningslinjer for antibiotikabruk i allmennpraksis
Tannblekemidler
Perorale antikoagulantia ved tannbehandling
Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (pdf)
NTFs synspunkt på tannlegers bruk av preparater med innhold av botulinumtoksin (bl.a. Botox) (pdf)


BIVIRKNINGER
Melding om bivirkninger av legemidler
Melding av bivirkninger ved tannbleking
Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer


GODKJENNING SOM TANNLEGE
Regelverk for autorisasjon og lisens
Generelle retningslinjer for veiledet praksis (pdf)
Veiledningsskjema tannlege (pdf)


TANNHELSEPOLITIKK
Stortingsmelding nr 26 (2014-2015) - Fremtidens Primærhelsetjeneste - nærhet og helhet (pdf)
Stortingsmelding nr 14 (2014-15) - Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner (pdf)
Stortingsmelding nr 10 (2012–2013) God kvalitet - trygge tjenester (pdf)
Stortingsmelding nr 9 (2012-13) - en innbygger en journal (pdf)
Stortingsmelding nr 35 (2006-07) - Framtidas tannhelsetjenester (pdf)


ANDRE ARTIKLER
www.helsenorge.no/tannhelse og www.forskning.no har en rekke interessante artikler om temaet tannhelse.

Er det noe du savner?
Send oss en e-post for å gi oss beskjed!