Søk

Reglement for representantskapet

Vedtatt av representantskapet, endret siste gang 2013.


Dette reglementet gjelder for møteledelse og saksbehandling under Den norske tannlegeforenings representantskapsmøter.

Representantskapets sammensetning, innkalling, saksforberedelse, dagsorden etc. fremgår av foreningens vedtekter. For de punkter i reglementet som er bundet opp i NTFs vedtekter, er henvisning til disse satt i parentes.

For endringer i reglementet gjelder reglene for saksbehandling i vedtektenes § 25. Endringer vedtas med alminnelig flertall og gjelder fra det tidspunkt representantskapet bestemmer.

 

1.         Møtets åpning

1.1       Ved møtets åpning foretas navneopprop. Representantskapet er beslutningsdyktig
            når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmer er tilstede (§ 6-B-2).

1.2       Under møtet kan ikke noen av representantskapets medlemmer forlate dette for 
            lengre tid, uten å melde fra til møteledelsen. Det må også meldes fra ved
            tilbakekomst.

1.3       Representantene kan ikke gi andre representanter fullmakt til å stemme på sine
            vegne ved uteblivelse.

1.4       Representanter som møter etter navneoppropet, melder seg til møteledelsen før de 
            tar sete.

2.         Møteledelse

2.1       Møtet ledes av representantskapets ordfører, assistert av representantskapets
            varaordfører (§ 6-B-1).

2.2       Har ordfører og varaordfører forfall, skal det velges setteordfører. Presidenten leder i
            så fall valget (§ 6-B-1).

3.         Dagsorden

3.1       Ordføreren fremsetter forslag til dagsorden. Forslaget skal være sendt
            representantskapets medlemmer sammen med saksdokumentene.

3.2       Representantskapet kan ta opp til drøfting saker som ikke står i innkallingen. Vedtak
            om å ta en sak opp og avgjørelse i slike saker, krever 2/3 flertall (§ 6-C-5).

3.3       Representantskapet kan med alminnelig flertall endre rekkefølgen av sakene på 
            dagsordenen.

4.         Ordskifte

4.1       Representantskapets forhandlinger tas opp på bånd. Alle talere skal derfor benytte
            talerstolen. Unntatt fra dette er de representanter fra hovedstyre og sekretariat som
            har tilgang til egen mikrofon. Disse slettes etter 10 år.

4.2       Taleren må rette sine ord til møtelederen. Taleren skal holde seg nøye til den sak
            eller den del av saken ordskiftet gjelder. Møteledelsen skal se til at det blir gjort.

4.3       Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre.
            Heller ikke er det tillatt å lage uro som uttrykk for misnøye eller bifall.

4.4       Følgende har tale-, stemme- og forslagsrett i representantskapet:

            Stemmerett, talerett og forslagsrett:
            - 
Representanter for lokalforeningene
            - Representanter for spesialistforeningene

            Talerett og forslagsrett:
            - Ordfører og varaordfører
            - Hovedstyret
            - Studentrepresentantene, jf. § 6-A

            Talerett:
            - Representanter for råd og utvalg, jf. § 6-A
            - Generalsekretæren
            - Sekretariatets saksbehandlere
            - Særskilt sakkyndige, jf. § 6-A

            Ordføreren kan bestemme at andre skal ha talerett på relevante saksområder.

5.         Avgrensing og avslutning av ordskiftet

5.1       Før og under ordskiftet i en sak, kan representantskapet vedta at taletiden skal 
            begrenses.

5.2       Settes det frem forslag om strek for videre debatt, må de som ønsker det, få slippe til
            før streken settes.

5.3       Etter at strek er satt, kan det ordinært ikke settes frem forslag. Det er under denne 
            del av ordskiftet heller ikke anledning til å trekke forslag dersom noen protesterer.

6.         Forslag

6.1       Forslag skal leveres skriftlig til ordføreren. Forslaget skal undertegnes av
            forslagsstilleren. Møtelederen skal referere forslaget.

6.2       Gjelder forslaget valg eller ansettelse, eller at den sak som behandles skal utsettes,
            oversendes hovedstyret, eller annet organ, eller at et forslag ikke kan vedtas, kan det
            fremsettes muntlig.

6.3       Et forslag skal være tydelig merket slik at det lett fremgår hvilket punkt, paragraf, 
            avsnitt etc. i den angjeldende sak, det refereres til.

7.         Saken tas opp til avstemning

7.1       Ved møtets åpning velges et tellekorps.

7.2       Når ordskiftet er slutt, tar møtelederen saken opp til avstemning. Fra da av må 
            ordskifte ikke finne sted, og det må heller ikke settes frem nye forslag.

7.3       Representantskapets medlemmer plikter å avgi stemme (§ 6-B-5).

7.4       Representantskapets avgjørelse fattes med alminnelig flertall, med mindre annet er
            bestemt. Med dette menes at mer enn halvparten av stemmene er avgitt for forslaget.
            Ved stemmelikhet anses derfor forslaget som forkastet. Ved valg av tillitsvalgte, 
            henvises til vedtektenes § 19 (§ 6-C-6).

7.5       Før endelig avstemning i en sak, kan forsamlingen vedta prøveavstemninger. Disse 
            er ikke bindende.

7.6       Krever en avgjørelse kvalifisert flertall, dvs. 2/3 eller 3/4 flertall, plikter møtelederen å
            opplyse om dette for avstemningen.

7.7       Saker avgjøres ved åpen avstemning. Skriftlig avstemning eller navneopprop skjer 
            når minst 1/3 av de stemmeberettigede forlanger det (§ 20-2).

7.8       Ved navneopprop foretas oppropet i den rekkefølge som fremgår av 
            representantskapets deltagerliste.

8.         Eventuelt

8.1       Som tilleggspost på dagsordenen, kan representantskapet føre opp posten eventuelt.
            Dette er en post beregnet på korte innlegg av informativ karakter eller som spørsmål 
            til foreningens ledelse. Det kan ikke fattes vedtak under dette punkt.

8.2       Saker eller forespørsler som ønskes tatt opp under eventuelt, må være levert 
            ordføreren innen tidspunkt annonsert ved møtets start.

9.         Protokoll

9.1       Representantskapet fører protokoll over sine forhandlinger.

9.2       Ordføreren utpeker protokollfører etter forslag fra generalsekretæren.

9.3       Ved møtets åpning utpeker ordføreren 6 personer til å undertegne protokollen.

9.4       Ordføreren avgjør om protokolltilførsler skal tillates. Dersom noen protesterer                  
            mot avgjørelsen, avgjør representantskapet dette med alminnelig flertall.