Søk

Instruks for valgkomiteen

Vedtatt på representantskapsmøtet 1. - 3. desember 2017

A. Valgkomitéens mandat

 1. Valgkomitéens oppgave er å avgi innstil­ling til representantskapet om kandidater til alle verv som ifølge NTFs vedtekter og andre bestemmelser skal velges av representant­skapet.
 2. Valgkomitéens innstilling skal ikke om­fatte medlemmer til valgkomitéen.


B. Sammensetning og valg av valgkomi­téen

 1. Valgkomitéen skal bestå av 5 medlemmer.
 2. Ingen kan samtidig inneha verv i valg­komitéen og verv i et annet organ som vel­ges av representantskapet. Kandidatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og ansatte.
 3. Valgkomité for kommende representant­skapsperiode velges av representantskapet. Valgkomitéens leder velges ved eget valg.
 4. Frister for forslag til og kunngjøring av innkomne forslag til kandidater til valgko­mitéen er de samme som for øvrige valg. Forslag sendes til og håndteres av represen­tantskapets ordfører som angitt i dennes instruks.


C. Valgkomitéens arbeid

 1. Valgkomitéen skal utarbeide en tidsplan for sitt arbeid. Tidsplanen skal være fastsatt innen 1. april det året valgkomitéen tiltrer.
 2. Valgkomitéens kunngjøringer til medlem­mene av valg i NTF skal skje gjennom NTFs Tidende og på NTFs nettsted.
 3. Valgkomitéen bør i sitt arbeid tilstrebe løpende dialog med NTFs ulike organer (jf. NTFs vedtekter § 3) og Sykehjelpsordningen for tannleger (jf. Sykehjelpsordningens ved­tekter § 5 nr. 1) for på denne måten å gjøre seg kjent med deres arbeid.
 4. Valgkomitéen skal i god tid før represen­tantskapet ta skriftlig kontakt med NTFs lokal- og spesialistforeninger og oppfordre dem til å komme med skriftlige forslag til kandidater til alle verv som skal velges på representantskapet, innen en nærmere an­gitt frist.
 5. Ethvert medlem av NTF har forslagsrett til kandidater til de ulike tillitsvervene. En­keltmedlemmers forslag til kandidater skal sendes skriftlig, enten via lokal- eller spe­sialistforeningen eller direkte til valgkomi­téen, innen samme frist som nevnt i punkt C.4.
 6. Alle tillitsvalgte i sentrale verv skal kon­taktes av valgkomitéen og spørres om de ønsker gjenvalg. Tillitsvalgte bør vanligvis ikke sitte mer enn 8 år i samme verv.
 7. Valgkomitéen skal gjennomføre samtaler med kandidater til sentrale verv for å vur­dere deres organisasjonsmessige erfaring, motivasjon og egnethet for vervene. Kan­didatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og ansatte.
  I sin innstilling skal valgkomitéen legge vekt på at det enkelte organ bør være allsi­dig sammensatt og gjenspeile sammenset­ningen i medlemsmassen. Kandidatene bør fortrinnsvis være yrkesaktive.
 8. Valgkomitéens innstilling skal være be­grunnet og skal inneholde navn på og rele­vante opplysninger om de kandidater som er innstilt. Det skal også angis hvem som har foreslått kandidatene. Innstilte kandi­dater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur.
 9. Valgkomitéens innstilling på kandidater til alle tillitsverv skal sendes hovedstyret innen 1. september slik at den kan kunn­gjøres for medlemmene sammen med repre­sentantskapssakene. Med innstillingen skal det følge en oversikt over alle kandidater som er foreslått innen den kunngjorte fristen, med angivelse av forslagsstiller.


D. Endringer i denne instruksen

1. Endringer i denne instruks krever 2/3 fler­tall i representantskapet.


Endringene i denne instruksen trer i kraft fra og med 1. januar 2018.