Søk
Hjem     Medlem     Kontingent

Kontingent 2017

Nye kontingentsatser f.o.m. 01.01.2017:

Kontingent Tidende-
abonnement

Ordinær kontingent

8 075

700

Ved skriftlig søknad kan vi innvilge redusert kontingent

Nordisk tannlege praktiserende i Norge og med
medlemskap i annen nordisk tannlegeforening
(felles nordisk avtale); så lenge dette varer *

6 864

700

Ektepar/samboere forutsatt felles adresse og ett
felles eksemplar av Tidende *

6 056

350

Stipendiatstilling/doktorgradskandidat med
redusert inntekt *

Utøver 50 % stilling eller mindre **

Lege og tannlege, medlem av både
Legeforeningen og NTF *

Medlem som ikke utøver tannlegeyrket,
eller som oppholder seg i utlandet **

Medlem som tar annet yrkesstudium,
så lenge studiet varer **

Permisjoner/fravær fra praksis som gir
en vesentlig reduksjon i årsinntekt **

Ved langtids sykemelding ***

4 038

700

Nyutdannet tannlege første ½ år etter avlagt eksamen

Spesialistutdanning/spesialistkandidat*

Norsk tannlege praktiserende i annet nordisk land
og med medlemskap i annen nordisk tannlegeforening
(felles nordisk avtale); så lenge dette varer *

Ved varig uførepensjon ****

1 212

700

Pensjonist*****

1 212

Studentmedlem

Gratis

GratisSøknadsskjemaer redusert kontingent:
Søknad om redusert kontingent på grunn av spesialistutdanning
Søknad om redusert kontingent for stipendiatstillinger/doktorgradskandidater

Fotnoter:
* Skriftlig søknad må sendes til endring@tannlegeforeningen.no.
** Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til endring@tannlegeforeningen.no.
En slik søknad kan kun innvilges for et år av gangen.
*** Privatpraktiserende kan søke om redusert kontingent ved langvarig sykdom
(mer enn 3 mnd). Søknaden sendes til endring@tannlegeforeningen.no
Husk at det også kan søkes om stønad fra Sykehjelpsordningen og/eller TGS.
**** Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til endring@tannlegeforeningen.no.
***** Forutsetter at man ikke jobber mer enn 10%