Søk
Hjem     Medlem     Kontingent

Kontingent 2017

Nye kontingentsatser f.o.m. 01.01.2017:

 

   Kontingent    Tidende-
abonnement

 Ordinær kontingent

 8 075

 700

 Ved skriftlig søknad kan vi innvilge redusert kontingent
   

 Nordisk tannlege praktiserende i Norge og med
 medlemskap i annen nordisk tannlegeforening
 (felles nordisk avtale); så lenge dette varer *

 6 864

 700

 Ektepar/samboere forutsatt felles adresse og ett
 felles eksemplar av Tidende *

 6 056

 350

 Stipendiatstilling/doktorgradskandidat med
 redusert inntekt *

 Utøver 50 % stilling eller mindre **

 Lege og tannlege, medlem av både
 Legeforeningen og NTF *

 Medlem som ikke utøver tannlegeyrket,
 eller som oppholder seg i utlandet **

 Medlem som tar annet yrkesstudium,
 så lenge studiet varer **

 Permisjoner/fravær fra praksis som gir
 en vesentlig reduksjon i årsinntekt **

 Ved langtids sykemelding ***

 4 038

 700

 Nyutdannet tannlege første ½ år etter avlagt eksamen

 Spesial/spesialistkandidat
 (odontologisk videreutdanning) *

 Norsk tannlege praktiserende i annet nordisk land
 og med medlemskap i annen nordisk tannlegeforening
 (felles nordisk avtale); så lenge dette varer *

 Ved varig uførepensjon ****

 1 212

 700

 Pensjonist***** 

 1 212  

 Studentmedlem

 Gratis

 GratisSøknadsskjemaer redusert kontingent:
Søknad om redusert kontingent på grunn av videreutdanning
Søknad om redusert kontingent for stipendiatstillinger/doktorgradskandidater

Fotnoter:
*      Skriftlig søknad må sendes til endring@tannlegeforeningen.no.
**    Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til endring@tannlegeforeningen.no.
       En slik søknad kan kun innvilges for et år av gangen.
***   Privatpraktiserende kan søke om redusert kontingent ved langvarig sykdom
       (mer enn 3 mnd). Søknaden sendes til endring@tannlegeforeningen.no
       Husk at det også kan søkes om stønad fra Sykehjelpsordningen og/eller TGS.       
**** Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til endring@tannlegeforeningen.no.
***** Forutsetter at man ikke jobber mer enn 10%