Søk

Medlemsbetingelser

Om medlemsforhold, -rettigheter og -forpliktelser.

Denne teksten er hentet fra NTFs vedtekter.
Klikk her for å lese full versjon av NTFs vedtekter 2014

Medlemsforhold

Foreningens medlemmer er:
1. Ordinære medlemmer
2. Passive medlemmer
3. Studentmedlemmer
4. Inviterte medlemmer
5. Korresponderende medlemmer
6. Æresmedlemmer

Innmeldelse
Søknad om medlemskap sendes sekretariatet. Søknaden kan forelegges den aktuelle lokalforening til uttalelse. Hvis lokalforeningen uttaler seg mot opptagelse, avgjøres søknaden av hovedstyret. Hovedstyrets avgjørelse kan innankes for representantskapet. Vedkommende blir ikke medlem før representantskapets avgjørelse foreligger. Meddelelse om opptagelse sendes fra sekretariatet ledsaget av vedtekter, bestemmelser og statutter.

Utmeldelse
Utmeldelse skjer skriftlig til sekretariatet og trer i kraft 6 måneder fra utmeldelsesdagen.

Kontingent
Klikk her for å se oversikten over våre gjeldene kontingentsatser

Kontingenten betales forskuddsvis på den måte som hovedstyret bestemmer.
Ved inn- og utmeldelse betales forholdsmessig kontingent med den aktuelle måned som minste enhet. Passive medlemmer betaler halv kontingent. Studentmedlemmer betaler kontingent som bestemt av hovedstyret. Inviterte medlemmer, korresponderende medlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Nyuteksaminerte tannleger betaler 15 % kontingent 1/2 år etter avlagt eksamen. Når omstendighetene tilsier det, kan hovedstyret samtykke i at et medlem betaler en nedsatt kontingent, fritas for kontingent eller ettergis skyldig kontingent, og fastsette særlige vilkår for dette.*

Lokalforeningene fastsetter selv sin medlemskontingent. Kontingenten betales til den lokalforening som vedkommende medlem plikter å stå tilsluttet 1. januar. I tilfelle flytting betales kontingent til den lokalforening som medlemmet flytter til. I tvilstilfelle avgjør hovedstyret hvordan kontingenten skal betales. Kontakt din lokalforening for mer informasjon

Medlemmenes rettigheter
Tannleger som er medlemmer, har rett til å benytte initialene MNTF i tilknytning til sitt navn.
Medlemmene har krav på å bli holdt orientert om de bestemmelser som gjelder for yrkesutøvelsen, og krav på råd fra foreningen i spørsmål som gjelder yrkesutøvelsen. Medlemmene skal få tilsendt NTFs Tidende og har rett til å delta i foreningens faglige arrangementer.

Juridisk rådgivning
Bare medlemmer av NTF omfattes av tilbudet om juridisk rådgivning. Du må ha vært NTF-medlem i minst 3 måneder for å kunne få juridisk rådgivning og i minst 6 måneder for å få hjelp ved tvist som går til megling, forliksråd eller domstol. Problemet du søker bistand for må ha oppstått etter karenstidens utløp. Medlemstid som studentmedlem likestilles med ordinær medlemstid. Du må i tillegg være à jour med betalingen av din medlemskontingent før bistand kan gis.

Medlemmenes plikter
Ethvert medlem plikter å rette seg etter NTFs vedtekter, de etiske regler og andre bestemmelser. Ethvert medlem plikter på forlangende å svare på spørsmål som angår vedkommendes forhold til foreningen. Ved klage fra pasienter over behandling eller honorarberegning plikter et medlem av Den norske tannlegeforening å la klagen bli behandlet etter de regler som er fastlagt av foreningen, gi de opplysninger som er nødvendige og følge de avgjørelser som blir fattet. Et medlem som skifter adresse eller form for yrkesutøvelse, plikter å varsle sekretariatet. Et medlem kan ikke ved utmeldelse unndra seg de forpliktelser som påhviler medlemmet på grunn av forhold oppstått for utmeldelsen.

Obligatorisk etterutdanning
Yrkesaktive medlemmer av NTF sforplikter seg til å gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år. Klikk her for å lese mer om obligatorisk etterutdanning.