Medlemsbetingelser

Informasjon om medlemsforhold, -rettigheter og -forpliktelser

Denne teksten er hentet fra NTFs vedtekter.
Klikk her for å lese full versjon av NTFs vedtekter

Foreningens medlemmer er:
1. Ordinære medlemmer
2. Passive medlemmer
3. Studentmedlemmer
4. Pensjonistmedlemmer
5. Æresmedlemmer

Søknad om medlemskap sendes sekretariatet.

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. For ordinære medlemmer opprettholdes medlemskapet bare dersom medlemmet gjennomfører NTFs obligatoriske nettbaserte kurs for tannleger i ulike lovkrav og etikk i løpet av de tre første månedene av medlemskapet, jf. § 24 siste ledd.

Bekreftelse på medlemskap sendes fra sekretariatet sammen med NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler, jf. § 24 første ledd.

 Utmelding skjer skriftlig til sekretariatet og trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen
(30. juni eller 31. desember).

Kontingenten betales forskuddsvis for seks måneder av gangen. Ved innmelding betales forholdsmessig kontingent.

Tidende
Tidende er en pliktig del av medlemskapet. Medlemskontingenten inkluderer abonnementsavgiften på Tidende. Ved reduksjon i medlemskontingenten etter § 22 nr. 3 gis ingen reduksjon i abonnementsavgiften. Les mer om Tidende på www.tannlegetidende.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Kontingentsatser
Klikk her for å se oversikten over våre gjeldende kontingentsatser

Lokalforeningenes medlemskontingent
Lokalforeningene fastsetter selv sin medlemskontingent for ulike medlemskategorier. Ved pliktig lokalforeningstilknytning, betales kontingenten til den lokalforening som vedkommende medlem plikter å stå tilsluttet 1. januar. Kontakt din lokalforening for mer informasjon

Tannleger som er medlemmer, har rett til å benytte initialene MNTF i tilknytning til sitt navn.

Medlemmene har krav på å bli holdt orientert om de bestemmelser som gjelder for yrkesutøvelsen, og krav på råd fra foreningen i spørsmål som gjelder yrkesutøvelsen. Medlemmene skal få tilsendt NTFs Tidende og har rett til å delta i foreningens faglige arrangementer.

Bare medlemmer av NTF omfattes av tilbudet om juridisk rådgivning. Du må ha vært NTF-medlem i minst 3 måneder for å kunne få juridisk rådgivning og i minst 6 måneder for å få hjelp ved tvist som går til megling, forliksråd eller domstol. Problemet du søker bistand for må ha oppstått etter karenstidens utløp. Medlemstid som studentmedlem likestilles med ordinær medlemstid. Du må i tillegg være à jour med betalingen av din medlemskontingent før bistand kan gis.

Les mer om Juridisk bistand og medlemsrådgivning

Ethvert medlem plikter å rette seg etter NTFs vedtekter, de etiske regler og andre bestemmelser.

Ethvert medlem plikter på forlangende å svare på spørsmål som angår vedkommendes forhold til foreningen.

Ved klage fra pasienter over behandling eller honorarberegning plikter et medlem av Den norske tannlegeforening å la klagen bli behandlet etter de regler som er fastlagt av foreningen, gi de opplysninger som er nødvendige og følge de avgjørelser som blir fattet.

Et medlem som skifter adresse eller form for yrkesutøvelse, plikter å varsle sekretariatet.

Et medlem kan ikke ved utmeldelse unndra seg de forpliktelser som påhviler medlemmet på grunn av forhold oppstått for utmeldelsen.

Yrkesaktive medlemmer av NTF forplikter seg til å gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år.

Klikk her for å lese mer om obligatorisk etterutdanning

Sist oppdatert: 30. november 2019